ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI

Tarafların anlaşmalı boşanma davasını açabilmeleri için evlilik birliğinin en az 1 yıl sürmüş olması gerekmektedir. Evlilik birliği 1 yıldan az sürmüş olan tarafların anlaşmalı boşanma davası açmaları mümkün olmayıp açıldığı takdirde mahkeme davanın reddine karar verecektir.

Evli çiftler mahkemeye ya birlikte başvurmalı ya da taraflardan birinin başvurusu üzerine diğer taraf bu başvuruyu onaylaması gerekmektedir.

Boşanmak isteyen taraflar açmış oldukları anlaşmalı boşanma davasına protokol düzenleyip mahkemeye sunmalıdır. Taraflar protokolde belirttikleri konularda ( müşterek çocuğun velayeti, maddi/manevi tazminat, nafaka, kişisel eşyaların durumu vs gibi) anlaşmaları üzerine mahkeme tek celsede tarafların boşanmasına karar vermektedir.

Hak kaybına uğramamak için boşanmak isteyen tarafların anlaşmalı boşanma protokülünü bir avukat vasıtasıyla hazırlamaları menfaatlerine olacaktır. Çünkü davaya bakacak olan hâkim, tarafların hazırlamış olduğu protokolü dikkate alarak karar verecektir. Boşanma davasının avukat aracılığı ile takip edilmesi isteniyorsa boşanmaya ilişkin fotağraflı özel vekaletname verilmelidir.

Boşanma protokolünde dikkat edilmesi gereken tarafların iradeleri ve her iki tarafın imzasıdır.

Boşanma protokolünde yer alan tazminat, nafaka, velayet, gibi boşanmanın fer’i konumundaki istekler için ıslah veya başka bir işleme gerek kalmaksızın mahkeme karar verinceye kadar bir dilekçe ile değişiklik yapılabilir. Ancak boşanma protokolünde kendisi için tazminat ya da nafaka istemeyen eş, boşanmanın gerçekleşmesinden sonra nafaka ve tazminat talebinde bulunamaz.

Açılan anlaşmalı boşanma davasında hakim tarafların hazırladığı protokolünü inceler, tarafların iradelerinin bulunup bulunmadığını kontrol eder. Değişiklik gördüğü yerlerde değişiklik yapar ve tekrar tarafların iradelerini alır.

Boşanmak isteyen tarafların duruşmalarında hüviyetlerini gösteren kimlikleriyle birlikte bizzat hazır bulunmak zorundadırlar.

Boşanma davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemesi olup Aile Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde Aile Mahkemesi sıfatı ile Asliye Hukuk Mahkemesi görevlidir.

Boşanma davalarında Yetkili Mahkeme ise Medeni Kanunda seçimlik yetki öngörmüştür. Buna göre eşlerden birinin yerleşim yeri veya son 6 ay birlikte yaşadıkları yer mahkemeleri yetkilidir.