TERK SEBEBEBİ İLE BOŞANMA DAVASI

Terk sebebi ile açılacak olan boşanma davaları özel boşanma sebebi olan davalardandır. Bu özel boşanma davası Medeni Kanun gereği sıkı sıkıya şekil şartlarına bağlanmıştır. Bu sebeple boşanma gerekçe ve sebepleri belirlenirken dikkat edilmelidir. Açılmış olan boşanma davasında mahkemece kabul edilemeyecek bir gerekçe ve sebep gösterilmesi durumunda dava red olunacaktır.

Böyle bir durum karşısında Medeni Kanun gereğince aynı gerekçe ve sebep gösterilerek 3 yıl boyunca yeni bir boşanma davası açamazlar.

Medeni Kanunda terkin bir boşanma sebebi olması için bir takım şartların birlikte bulunmasını gerekmektedir. Bu şartlar ise;

1-Eşlerden birinin ortak hayata son vermesi

2-Terkin en az 6 ay sürmüş olması

3-İhtra gönderilmiş olması

4-Gönderilen ihtarın samimi olmasıdır.

Evliklik bir akittir ve her iki eşe de bir takım yükümlülükler yüklemektedir. Eşlerden birisi evlenmenin kendisine yüklemiş olduğu bu bir takım yükümlülükleri yerine getirmemek amacı ile ortak yaşamı terk etmelidir. Aynı zamanda terk eden eşin haklı bir sebebi olmamalı ve eve dönmemelidir. Bu durumun gerçekleşmesi halinde Medeni kanunda aranan terk sebebi ile açılan boşanma davasının dava şartlarından ilki gerçekleşmiş bulunmaktadır.

Terkin gerçekleşmesi üzerine terk edilen eş hemen boşanma davası açamaz. Terk sebebi ile boşanma davasının açılabilmesi için bu ayrılığın en az altı ay sürmüş olması ve devam ediyor olması gerekmektedir.. Buradaki belirtilen sure hak düşürücü süreye tabi değil dava açmak için aranan şartlardandır. Yani terk edilen eş kendisini terk eden eşin terk tarihinden itibaren en az 6 ay beklemesi gerekmektedir.

Bu 6 aylık sure içerisinde eve dönüşler olursa, altı aylık süre yönünden durum ne olur sorusu ile karşılaşmaktayız. Altı aylık süre içerisinde kötü niyetli olan eş süreyi kesmek amacı ile arada bir eve dönüyor olması kanunda yer alan süreyi kesmeyecektir. Eve dönen eşin bu dönüşü ancak samimi eve dönüş ise süreyi kesecektir. Eve dönüldükten bir süre sonar yine aynı eş tekrar ortak hayatı ter ederse, bu yeni terk tarihinden itibaren yeni bir altı aylık süre işlemeye başlayacaktır. Terk sebebi ile boşanma davası açılabilmesi için gerekli olan diğer şartlardan birisi de terk eden eşe terk tarihini izleyen dördüncü ayın sonunda ihtar gönderilmelidir. Gönderilen ihtarda terk eden eşe iki ay içinde eve dönmesi için hakim tarafından ihtarat yapılır. Kendisine ihtar gönderilen eş ihtara rağmen eve dönmez ise dava için aranan şart yerine gelmiş sayılır. Eğer gönderilen ihtarda süre belirtilmemişse ihtar sonuç doğurmayacaktır. Eğer terk eden eşin tebligat yapılabilecek bir adresi bilinemiyorsa ihtar bu durumda ilan yolu ile yapılacaktır. İhtarın yapılması yetki kuralına bağlı olmayıp her hangi bir mahkemeden istenebilinecektir.

Aranan diğer şartlardan birisi de terk edilen eşe gönderilen ihtarın samimi olması ve evlilik birliğini devam ettirme arzusu ile yapılmış olması gerekmektedir. Gönderilen ihtarın samimi olmaması durumunda davanın reddi kaçınılmaz olacaktır. Yukarıda saymış olduğumuz şartların yerine gelmesi durumunda terk edilen eş terk nedeniyle boşanma davası açma hakkına sahip olacaktır. Şartların tamamı oluştuktan sonara açılmış olan terk sebebi ile boşanma davasında Mahkemece artık evliliğin çekilmez hale gelip gelmediği araştırılmaz. Mahkemece terk sebebil ile açılan davanın dava şartlarının oluşup oluşmadığı incelenir. Terk sebebi ile boşanma adavasının şartları yerine geldikten sonra, terk eden eş ortak hayata dönmüş ya da dönme talebinde bulunmuş olması durumu açılmış olan davayı etkilemeyecektir. Mahkemece yapılan incelemede kanun gereği aranan şartlar yerine gelmiş ise tarafların boşanmasına karar verilecektir.

Bir başka durum ise terk eden eşin hakılılık durumudur. Ortak hayatı terk eden eş boşanma davası görülür iken ortak konuta dönmemekte haklı olduğunu ispat etmelidir. Aksi durumda mahkemece yine boşanmaya karar verilecektir