YABANCI MAHKEME KARARLARININ TÜRKİYE’DE TANINMASI VE TENFiZi

Yabacı ülkelerde yaşayan Türk Vatandaşları Yabancı Mahkemelerde boşanmalarına rağmen Türkiye’de nüfus kayıtlarında halen evli oldukları görülmektedir. Nüfus kaydında yer alan bu kayıt genellikle vatandaşlar tarafından yapılmak istenen ikinci evlilik esnasında evliliğe engel olması sebebi ile sıkıntı yaşamaktadırlar.

İş bu sebeple yabancı mahkemelerce verilen boşanma kararlarının Türkiye’de tanınması gerekmektedir. Vatandaşların bu gibi sıkıntılarla karşılaşmaması için yabancı mahkemelerce verilen boşanma kararının biran önce Türkiye de tanıtması gerekmektedir.

Tenfiz Davası ; Yabancı mahkeme kararlarının infaz hükümleri Türkiye’de de uygulanması gerekiyorsa açılacak dava tenfiz davasıdır. Yabancı bir mahkeme kararının tenfizi o kararın icra edilebilirliği demektir. Yani Yabancı ülkelerce verilmiş olan mahkeme kararları, Türkiye´de uygulanacaksa bu kararların Türk Mahkemeleri tarafından tenfizi gerekmektedir.

Tanıma Davası ise Yabancı mahkemelerce verilen karar infaz hükümleri içermiyorsa açılacak davaya Tanıma davası denilmektedir.

Tenfizi veya tanınması istenecek olan yabancı mahkeme kararın mutlaka Mahkemeler tarafından verilmiş bir karar olması gerekmektedir. Bazı ülkelerde boşanma kararları kilise, belediye, valilik vb gibi mahkeme sıfatı olmayan idari birimlerce verilebilmektedir. Bu birimlerce verilen kararların Türkiye’de Tanınması veya Tenfizi mümkün olmamaktadır. Tanına ve Tenfiz Davaları nasıl görülür ?

Tanıma ve Tenfiz davaları mutlaka duruşma yapılarak görülür ve basit yargılama usulüne tabidir. Bu tür davalara dosya üzerinden bakılarak karar verilemez. Bu davaların hasımsız dava niteliğinde açılması da mümkün olmayıp mutlaka davalıya usulüne uygun tebligat yapılması gerekmektedir. Davalıya usulüne uygun tebligat yapıla bilinmiş ise ilk duruşmada karar verilebilmektedir.

Türkiye’de tanıma davası açıldıktan sonra karşı tarafa yani davalıya tebligat işlemleri aylarca sürebilmektedir. Bu sebeple de açılan davanın sonuçlandırılması uzun zaman alabilmektedir. Uygulamada sıkıntılara sebep olan bu zaman kaybını önlemek adına her iki tarafın da Türkiye’de faaliyet gösteren avukatlara verecekleri vekaletnameler ile taraf teşkili sağlanmış olup kısa sürede davaları sonuçlandırılmaktadır.

Yetkili mahkeme davalının ikametgahı mahkemesidir. Davalının Türkiye’de ikametgahı yoksa sakin olduğu yer mahkemesi, bu dahi yoksa „Ankara, İstanbul, İzmir“ mahkemeleri yetkilidir. Ancak bu tür davalarda yetki kamu düzenine ilişkin olmadığından eğer karşı taraf yani davalı yetki itirazında bulunmaz ise dava Türkiye’nin her yerinden açılabilmektedir.

Görevli mahkeme ise Aile Mahkemesidir. Boşanma davalarının tenfizi talepleri 10 yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Yani davanın açılması gereken yasal süre; yabancı mahkeme kararının verildiği tarihten itibaren 10 yılın geçmemiş olması gerekmektedir. Ancak karşı tarafın yani davalının bu yönde bir itirazı olmadığı takdirde zamanaşımı süresinin dolduğunu hakim resen gözetmeyecektir.

Yurtdışında verilen boşanma kararının Türkiye’de Tanınması ve Tenfizi için bazı belgeler gereklidir.

İSTENEN BELGELER AŞAĞIDA SIRALANMIŞTIR.

• Yabancı Mahkeme tarafından verilen boşanma kararının aslı

• Yabancı Mahkemece verilen boşanma kararının kesinleşmiş olduğuna dair şerh

• Boşanma kararının aslı üzerine alınacak APOSTİL şerhi. Normal şartlarda kesinleşme şerhi mahkeme kararının üzerine damga şeklinde vurulmakta olup alınacak apostil hem boşanma kararını hem de kesinleşme şerhini kapsar durumdadır. Ancak kesinleşme şerhi bir başka belge olarak verilmiş ise bu belgenin Apostil şerhi de alınması gereklidir.

• Yanacı Mahkeme boşanma kararının, kesinleşme şerhinin ile apostil şerhinin Türkçeye tercümesi ile bu belgelerin noter onayı

• Türkiye’de açılacak olan tanıma davası için avukata vereceğiniz noter veya konsolosluktan resimli boşanma vekaletnamesi.