Ankara Avukat

Elmas Özdemir Çelik

Müvekillerimizi dinliyoruz en etkin çözüm yollarını buluyoruz.

Medeniyetin ilk şartı adelettir.

FALİYETLERİMİZ

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku temelinde eşya hukukunun bir alt dalı olma niteliğini taşır ve Türkiye'de eşya hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların büyük bir çoğunluğunun çözümlendiği hukuk dalı olarak karşımıza çıkar. Gayrimenkul dendiği zaman esasında arazi, arsa, apartman, bina ve konut gibi taşınmaz değerlerin varlığından söz edilmektedir. Gayrimenkul hukuku çerçevesinde belli başlı tanım ve açıklamalar ön plana çıkmakta ve bu hukuk dalının temelini oluşturmaktadır.

Kamulaştırma Davaları

Kamulaştırmanın anlamı; Devlet tarafından gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmazların devlet mülkiyetine geçirilmesi yani devletleştirilmesi demektir. Devletler sosyal devletin gereksinimlerini karşılayabilmek adına hizmet yapmak zorundadır. İşte devletin hizmet yapabilmesi için gayrimenkule ihtiyacı olduğu takdirde yapacağı kamulaştırmaya dair işlemlerini 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu düzenlemiştir.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş hukukunu bireysel ve toplu iş hukuku şeklinde ikiye ayırmak mümkündür. Bireysel iş hukuku işçilerin işverenler ile birel olarak ilişkilerini düzenlerken, toplu iş hukukunda ise işçi ve işverenlerin kendi aralarında oluşturdukları sendikalar neticesinde ortaya çıkan ilişkileri düzenlenmektedir.

Sigorta Hukuku

Sigorta ilişkisini ve sigortacılıkla meşgul olan işletmelerin çalışmalarını,faaliyetlerini düzenleyen hukuk kurallarının bütününe ve bu kuralları belirli bir sistem içinde inceleyen hukuk dalına sigorta hukuku adı verilir. En geniş ayırımla Sigorta Hukukunu Hususi Sigorta Hukuku ve Sosyal Sigorta Hukuku olarak ikiye ayırabiliriz. Hususi Sigorta ; Ayrı bireylerin özel menfaatlerinin çeşitli rizikolara karşı güvence altına alınması için serbest iradeleriyle meydana getirdikleri riziko teminatıdır. Sosyal Sigorta; Belirli halk gruplarının sosyal güvenliklerinin sağlanması gayesiyle kanunla kurulan çoğu defa mecburi bir sigortadır.(SGK)

İcra ve İflas Hukuku

İcra iflas hukuku da yargılama hukuku ile yakından ilgili bir hukuk dalıdır. Burada borçlunun borcunu ödememesi halinde alacağın ondan ne şekilde tahsil edeceği gösterilmektedir. Borçlu aleyhine yapılan takip icra takibi olabileceği gibi koşulları mevcut ise iflas yoluyla da takip olabilir. Her iki takibinde nerede nasıl yapılacağı borçlunun böyle bir takip karşısında hangi yasal yollara başvurabileceği alacaklının bu durumda hangi hukuksal olanaklara sahip olduğu yapılan takibe rağmen borçlunun borcunu ödememesi halinde mallarının nasıl haczedip parayı çevrilebileceği gibi konular bu hukuk dalını ilgilendirir.

Borçlar Hukuku & Tazminat

Borçlar hukuku, kişiler arasındaki borç ilişkileri­ni düzenler. Borcun kaynağı kural olarak, ka­nun, sözleşme ya da hukuka aykırı fiil olabilir. Borçlar hukuku bu borç kaynaklarını, yarattıkla­rı sorumluluk türünü ve sonuçlarını düzenler. Borçlar hukukunun temel kaynağı durumundaki Borçlar Kanunu, iki temel bölümden oluşur; ilk bölüm genel hükümler olarak adlandırılmıştır ve hemen her borç ilişkisine uygulanabilen hüküm­lerden oluşur, ikinci bölüm ise özel hükümler olarak adlandırılmıştır ve çeşitli sözleşme tipleri­ni ve onlara özgü hükümleri düzenlenmektedir. Borçlar Kanunu’nda yer verilen sözleşmeler dı­şında, atipik, karma nitelikli sözleşmeler de borç­lar hukukunun düzenleme alanına girmektedir.

Şirketler & Ticaret Hukuku

icari faaliyette bulunma imkânına sahip olan ve her biri ayrı bir tüzel kişiliği bulunan aynı zamanda da birer tacir olan ticaret ortaklıklarının kuruluşu, sermaye yapıları, türleri, ortakları, kuruluştan sonra idareleri ve işletilmeleri, temsil edilmeleri, sona ermeleri ve tasfiyeleri gibi konuları inceleyen ticaret hukuku ait dalıdır.

Fikri Mülkiyet & Bilişim Hukuku

Bilişim Teknolojileri hukuku alanında en güncel gelişmelerin takibi. İnternet içerik sağlayıcı ve yer sağlayıcısına yönelik danışmanlık hizmeti verilmesi. İnternet üzerinden mal ve hizmet satan şirketlere yönelik olarak hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi ve hukuki alt yapının hazırlanması. İnternet yoluyla oluşan ihlallerin takibi ve sonuçlandırılması. E-ticaret ve e-imza konularındaki uygulamalara yönelik hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi.

Aile Hukuku

Türk vatandaşları gerekse Türk vatandaşı ve yabancılar arasındaki evlenme, nişanlanma, boşanma, nafaka yükümlülükleri, velayet, eşler arasındaki mal rejimleri, hısımlık, soybağı kurulması, evlat edinme, çocuk malları, aile malları ile vesayet gibi konularda aile hukukundan doğan ihtilafların mahkeme önünde çözümünde ve taraflar arasında protokol düzenlenmesinde müvekkillerine Medeni Kanun, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili milletlerarası sözleşme ve kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde özel hayatın gizliliğine büyük özen ve dikkat göstererek hizmet verir.

Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat Mülkiyeti Kanunu'nda ifade edilen şekliyle kat mülkiyeti; tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun hükümlerine göre, bağımsız mülkiyet hakları kurabilmelerini ifade eder.

İdare Hukuku (İptal ve Tam yargı davaları Vergi Hukuku)

İdare hukuku, idarenin kuruluşuna, yapısına, iş­leyişine ve idarenin yerine getirdiği işlevin dü­zenlenmesine ilişkin kuralları içerir. İdare, yürüt­me organının; Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlar dışında kalan kısmı ile il özel idaresi, belediye, köy, üniversite, TRT, mes­lek kuruluşları gibi diğer kamu tüzel kişilerini ifade eder. İdare hukukunun konuları arasında idarenin kuruluşu, yani idari teşkilat önemli bir yer tutar. Anayasa’mıza göre “İdarenin kuruluş ve görevleri, merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına” İdari teşkilata ha­kim olan temel ilke idarenin bütünlüğü ilkesidir.

Kamu İhale Hukuku

Kamu ihaleleri, 2002 yılında çıkarılan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile kapsamlı bir düzenlemeye kavuşturuluncaya kadar, bugün hala yürürlükte bulunan 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, çeşitli özel kanunlar ve idari düzenlemeler çerçevesinde yürütülmekteydi. Bugün, bir kamu kaynağının kullanılmasını veya kamusal bir harcama yapmayı gerektiren her türlü mal ve hizmet alımı ve yapım işleri Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılmakta ve 4734 sayılı Kanun’la kurulan Kamu İhale Kurumu’nun denetim ve incelemesini gerektirmektedir.